Història de la Revista

Història de la Revista
La revista Quaderns d’Educació Contínua inicia la seua trajectòria a finals de 1997, quan un grup de persones i organitzacions que ja havien col·laborat en posar en marxa una revista estatal que abordava el camp de l’educació i formació permanent (diálogos. educación y formación de personas adultas: 1994) s’autoconvoquen a la ciutat de Xàtiva per analitzar les possibilitats de consolidar les actuacions, mobilitzacions, etc. que al voltant de l’àmbit de l’educació i formació permanent estaven promovent al país valencià, de diferents maneres, i sorgeix la conveniència de posar en marxa un procés de reflexió que desembocés en la creació d’una revista de caràcter semestral, en català, que abordés aquest àmbit educatiu, sociocultural, formatiu... i fera visibles les pràctiques de novació educatiu sociocultural, formativa, ciutadana...que als territoris de parla catalana, en primer lloc, i a la resta del món, en segon lloc, estigueren realitzant-se, des d’una perspectiva emancipadora, dialògica, ciutadanal, participativa-transformadora...
 
Aquestes reunions i reflexions s’allargaren fins finals de 1998 i, finalment, al llarg del primer semestre de 1999 es preparà la proposta de maqueta, de continguts... així com l’equip inicial que posaria dempeus aquesta iniciativa, enllaçada amb les altres iniciatives i confluències que estaven posant en marxa en aquest camp d’intervenció.
 
El primer número de la revista va ser publicat, el segon semestre del 1999, i abordà un tema absolutament fonamental la posada en marxa d’un currículum específic i singular per aquesta esfera teòrica i pràctica alhora: A propòsit del currículum de FPA; aquesta primera etapa de la revista conclou el primer semestre 2013, amb el número 28; l’etapa actual (números 29/...) es configura tot seguint les mateixes línies d’intervenció, canviant algunes persones i funcions dels equips de treball, etc.; en l’actualitat estan en marxa els números corresponents a l’any 2018.
 
The journal Quaderns d’Educació Contínua initiates his path at the end of 1997, when a group of people and organizations that already had collaborated in putting into motion a journal that addressed the field of the education and permanent formation (diálogos. educación y formación de personas adultas: 1994) autoconvocate themselves in Xàtiva. This people wanted to analyze the possibilities to consolidate the performances, mobilizations, etc. around education and permanent formation promoted in the Valencian country. In that moment it arises the suitability to put into motion a process of reflection that ends in the creation of a semiannual journal, in Catalan writing, that addressed this educational, sociocultural, formative... field. The objective was to visibilize the practices of sociocultural, formative… education than in Catalan-speaking territories, in the first place, and to the rest of the world, in the second place, were realizing, from an emancipatory, dialogical, participatory, transformative perspective.

These meetings and reflections extended until the end of 1998 and, finally, along the first semester of 1999, concluded with a proposal of journal model, a proposal of contents... A proposal that was initiated by the initial team, linked with other alternatives that they were putting into motion in this field of intervention.

The first number of the journal was published the second semester of the 1999, and it was addressed to an absolutely fundamental subject; putting into motion an specific and singular curriculum for this theoretical and practical sphere at the same time: intended to the curriculum of FPA. This first stage of the journal concludes the first semester of 2013, with the 28th number; the current stage (29th number/...) are configured following the same lines of intervention, changing some people and functions of the teams of work… presently, are into motion the corresponding numbers of 2018.


ISSN: 1575-9016