DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16748

Lectura fàcil per a nouvinguts: una possible eina per a l’ensenyament del català com a L2


Resumen


Llegir és una habilitat que permet compartir idees, pensaments i experiències. L’accés a la lectura és una necessitat social i un dret reconegut en diversos textos legals nacionals i internacionals, entre d’altres, les Directrius per a generar informació de lectura fàcil. Amb l’objectiu que una gran part de la població puga accedir-hi, l’Associació de Lectura Fàcil (ALF) ha impulsat durant més d’una dècada iniciatives perquè es publiquen documents i llibres de lectura fàcil (Mayol i Salvador, 2012).
Els materials de lectura fàcil (LF) s’adrecen a persones amb dificultats lectores que poden ser permanents
(discapacitats psíquiques i físiques, senilitat...) o transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura,
escolarització deficient...). El context intercultural actual urgeix de metodologies i materials que faciliten el procés d’ensenyament i d’aprenentatge del català com a segona llengua i, en aquest sentit, es poden fer servir materials de LF que s’adeqüen a les necessitats educatives de l’alumnat nouvingut.
En l’article presentem la revisió de publicacions que tracten sobre LF, sobretot els estudis publicats per entitats, com ara l’ALF o la Universitat de Barcelona, que treballen amb materials de LF i en fan difusió. En aquest context conceptual es planteja la possibilitat d’aprofitar els materials per a facilitar la lectura en català a aquest tipus d’alumnat.
Paraules clau: lectura fàcil; multilingüisme; ensenyament i aprenentatge de L2; diversitat; educació intercultural.


 


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780