DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16738

Fulles d’herba en el sistema literari català


Resumen


Si entenem que l’activitat traductora forma part del sistema literari que l’acull, tal com postulaven els seguidors de l’escola de la manipulació, no podem destriar la descripció de traduccions de l’enfocament històric. Aquest article es proposa observar com la llengua de la literatura traduïda varia amb el temps i, més concretament, com ho fa la del sistema literari català dels segles XX i XXI. Per tal d’assolir aquests objectius, s’hi proposa una anàlisi comparativa entre dues traduccions al català de Fulles d’herba de Walt Whitman, inscrites en períodes històrics molt diferents: la primera, modernista, a càrrec de Cebrià de Montoliu, de l’any 1909; la més recent, de 2014, efectuada per Jaume C. Pons Alorda.
Paraules clau: literatura traduïda; polisistema; Fulles d’herba; Cebrià de Montoliu; Jaume C. Pons Alorda.


 


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780