DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16452

La tradició literària en la poesia de Pere Rovira: el cas de Trio en do menor


Resumen


En aquesta comunicació estudiarem l’ús de la tradició literària en l’obra recent de Pere Rovira. Tanmateix, per
abordar aquesta qüestió, ho farem a través d’un exemple il·lustratiu del seu ús del llegat literari; en concret, basarem
les nostres explicacions en l’anàlisi del poema Trio en do menor, pertanyent al darrer recull publicat fins ara per
part de Rovira, que duu per títol Contra la mort. Posarem aquest text en relació amb algunes de les composicions
que poden haver servit de model a l’hora de compondre’l, o que, en tot cas, han exercit una certa influència sobre
el poema resultant; ens referim a Escuchando la música sacra de Vivaldi, de Vicente Gallego, En el silenci obscur
d’unes parpelles closes, de Màrius Torres, i La Musique, de Charles Baudelaire. Així, a través d’aquest exemple
específic, esperem demostrar la transformació estètica de l’autor català, que ha basculat des d’una certa confluència
amb la poesia de l’experiència dels anys vuitanta fins a desenvolupar un caràcter més propi i personal, determinat
en gran manera per allò que hem resolt a anomenar la «tendència classicitzant» de l’autor.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780