DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16451

L’estructura argumentativa en els articles de Joan Fuster: una mostra de les «Restriccions mentals» (Serra d’Or, 1968-1973)


Resumen


Una de les característiques de l’assaig –i de l’article literari, considerat com un subtipus del gènere– és l’argumentació;
ara bé, cal distingir entre funció argumentativa i seqüència argumentativa. L’objectiu d’aquest article és, per tant,
analitzar l’estructura argumentativa d’una petita mostra de les «Restriccions mentals», la primera sèrie d’articles
literaris que Joan Fuster va publicar a la revista Serra d’Or (1968-1973), per tal d’establir una tipologia de l’article
fusterià, a base de fixar-ne patrons recurrents i distintius.
Primerament, tractarem els articles en què, a més de l’argumentació com a funció rectora de l’organització textual,
hi predomina la seqüència argumentativa. A continuació, analitzarem els casos en què no hi ha una estructura
argumentativa clara o prototípica, ja que hi ha altres seqüències textuals, com l’expositiva o la descriptiva, que
són les predominants. És en aquests exemples on es posarà de manifest que l’argumentació pot estar present sense
descansar en seqüències textuals argumentatives.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780