DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16450

Pier Vittorio Tondelli als Països Catalans


Resumen


L’objectiu del meu treball és posar en relleu la relació entre Pier Vittorio Tondelli (1955-1991) i els Països Catalans.
L’escriptor italià fou un dels màxims representants de l’onada postmoderna de la dècada dels vuitanta a Itàlia. I,
després de la seva mort, el seu llegat ha continuat vigent fins als nostre dies, gràcies a estudiosos, lectors i joves
autors que han resseguit les petjades de les seves innovacions literàries. Tanmateix, la seva recepció fora d’Itàlia
ha estat minsa i del tot testimonial dins la cultura catalana. Ara bé, les visites de Tondelli a Barcelona han tingut
una repercussió també dins la seva producció literària i quatre dels seus volums han estat traduïts, en moments
diferents, al català: d’una banda, Pao Pao (1988), Els nous llibertins (1989), Rimini (1989) i d’altra, Habitacions
separades (2002). A més de l’anàlisi específica d’aquests textos, proposaré una visió sintètica de les respostes que,
a través d’articles i ressenyes, han obtingut aquestes publicacions.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780