DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16443

Entorn d’unes codolades sobre els actes de fe mallorquins de 1691


Resumen


En aquest article analitzem un poema compost en codolades que fou escrit amb motiu dels actes de fe celebrats a
Mallorca el 1691, les repercussions dels quals s’han fet sentir a la societat illenca fins ben entrat el segle XX. L’autor
de la composició fou un mercedari anomenat Bartomeu Oliver, que suposadament fou testimoni dels esdeveniments
i els explicà en vers. En aquest treball fem primer una breu referència al context en el qual es desenvoluparen els
processos, a continuació donem algunes dades sobre l’autor i, tot seguit, ens centrem en les característiques del
poema, tant formals com de contingut. Ens proposem mostrar, mitjançant l’anàlisi de l’obra, la voluntat que tenia
l’autor de justificar els fets –posició que no fou l’únic a defensar– i com compongué un poema de lectura fàcil però
al mateix temps enginyós que podia resultar entretingut per a bona part de la població del seu temps.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780