DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.108-9.23667

De la botànica a l’economia. Muntanyes, hortes i viles del Vinalopó observades per Cavanilles


Resumen


En aquest article estudiem les comarques del Vinalopó incloses per Cavanilles al llibre quart de
la seua obra Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, población y frutos del Reyno
de Valencia. A les pàgines dedicades al Vinalopó apareixen els temes generals de l’obra: relleu, valls i
muntanyes, minerals, vegetació, habitants, malalties, superfície agrícola, conreus, ramaderia, estructures
hidràuliques… A partir de la redacció descriptiva de les Observaciones intentarem esbrinar els significats,
les idees i els conceptes il·lustrats de Cavanilles.Primerament fem un repàs del mètode empirista d’observar, mesurar i classificar que el botànic
valencià aplica al context geogràfic i hidrològic i, segonament, estudiem el punt de vista agrarista de
l’economia de l’abate, que no podem qualificar-lo de fisiòcrata. Per a l’il·lustrat valencià les produccions
agrícoles i manufactureres han de permetre el manteniment de les poblacions i, en conseqüència, llur
felicitat. El treball humà aplicat a les transformacions agràries –principalment el regadiu–, a la protoindústria
i al comerç no monopolístic permet el progrés i la riquesa de les viles. El discurs del botànic
valencià ens permet algunes reflexions sobre les nocions i pràctiques dels il·lustrats espanyols que mai
sobrepassaren el llindar del despotisme borbònic.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación