DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.108-9.23648

La toponímia com a indicador de paisatges desapareguts. El cas de Castelló de la Plana


Resumen


S’analitza la topografia urbana i periurbana de Castelló a partir d’una doble metodologia. D’una
banda de tipus qualitatiu, basada en una revisió bibliogràfica i en treball de camp, i de l’altra de tipus
quantitatiu, a partir de mapes de relleu (tecnologia LiDAR). A través d’una interpretació dels topònims
analitzats es reconstrueixen virtualment alguns paisatges naturals (orogràfics, hídrics, vegetals, duresa
del sòl) i culturals (agrícoles, menestrals, comercials) del passat castellonenc, que han desaparegut en
gran mesura al llarg de les darreres dècades. L’anàlisi toponímica duta a terme pretén posar en relleu el
valor patrimonial d’aquests paisatges del passat, dels quals només es conserva el topònim.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación