Les biblioteques dels carmelites descalços de la província de Sant Josep de Catalunya (1586-1835)


Resum


Resum: El present treball pretén oferir una primera panoràmica sobre les biblioteques del Carmel descalç català. Teresa de Jesús, la fundadora, a partir de la seva pròpia experiència lectora, donà unes primeres normes sobre les llibreries conventuals, que serien desevolupades en el futur per les autoritats de l’Orde, tant pel que respecta a la seva composició, com pel que fa a la seva cura i manteniment. Els diversos tipus de fons bibliogràfics conventuals es veurien sovint enriquits per les donacions de devots, tant laics com eclesiàstics, que establien un seguit de condicions en els seus llegats. Finalment, exposem la valoració que els erudits feren d’algunes d’aquestes biblioteques i algunes dades del seu estat i destinació ran la Desamortització dels béns de regulars.

Paraules clau: Biblioteques, llibres, donacions, lectura, Carmel descalç

Abstract: This paper aims to provide an initial overview of catalan discalced libraries. Teresa of Jesus, the founder, based on his own reading experience, gave some initial rules monastic libraries, which would desevenvolupades in the future by the authorities of the Order, both with regard to its composition, as as for its care and maintenance. The different types of library convent would often enriched by donations from devotees, both secular and ecclesiastical, which established a series of conditions on their legacies. Finally, we present the assessment made by scholars of some of these libraries and some information of their status and destiny ran regular confiscation of property .

Keywords: Libraries, books, donation, lecture, Discalced Carmel.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons