DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16747

Reflexions sobre la vitalitat de l’ús del català entre els polítics valencians. Estudi a partir de Twitter


Resumen


Les noves generacions s’informen cada vegada més per les xarxes socials i menys per mitjans convencionals com la televisió. Aquest fenomen podria convertir-se en una oportunitat per a les llengües minoritzades, si els generadors d’opinió pública les utilitzen i les fan tendència. És el que passa amb llengües com ara el català, entre les llengües del món amb més vitalitat a internet. S’ha analitzat l’ús que es fa del català entre els polítics d’àmbit valencià a Twitter. Partim de la idea que entre els polítics que fan servir el valencià existeix un biaix ideològic decantat cap a l’esquerra i cap al valencianisme. D’aquesta anàlisi, n’extraurem impressions, entre d’altres, sobre quin percentatge de líders d’opinió valencians utilitzen el català com a llengua vehicular per a piular; quina és la qualitat normativa de la llengua que utilitzen; i a quin biaix ideològic (generacional, temàtic...) pertanyen aquells que utilitzen el valencià a Twitter.
Paraules clau: líder d’opinió; tria lingüística; metàfora; tuit; ideologia.


 


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780