DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16733

La vigència del sistema pronominal tripartit tu/vós/vostè en català contemporani


Resumen


L’article se centra en l’ús de les formes pronominals en català tu, vós i vostè, que recentment ha reemplaçat la forma vós en la majoria de situacions, excepte en el context administratiu, religiós, cerimonial o algunes comunitats de gitanos catalans. A partir dels resultats dels dos qüestionaris (1r = 330 respostes, 2n = 155 respostes), la forma vostè és percebuda pels catalanoparlants de diferents àmbits com una expressió de respecte i distància, contràriament al vós, que expressa el respecte, però també un afecte. A més, els resultats mostren algunes diferències interessants en la percepció de funcions d’aquests pronoms entre els enquestats més joves i els més grans, entre homes i dones del nostre grup o entre regions de parla catalana. Els joves enquestats perceben la forma vós com més formal que vostè, encara que antigament fos a la inversa. A banda d’això, els enquestats confirmen que l’ús esporàdic i inestable
actual de vós es reflecteix en el seu ús gramatical erroni, p. ex. utilitzant la barreja de les formes tu/vós o vós/vostè dins d´una frase. Segons els resultats de l’enquesta el sistema pronominal tripartit encara està en ús, però el grau d’utilització, els contextos i les funcions pragmàtiques han canviat.
Paraules clau: sociolingüística; pronoms de tractament; català; pronoms honorífics; cortesia pronominal.


 


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780