DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16442

El món natural al Llibre d’amic e amat: l’aigua i el món animal


Resumen


En el procés de contemplació, Llull estableix quatre nivells de coneixement i significació: sensible-sensible, sensibleintel·ligible, intel·ligible-intel·ligible i intel·ligible-sensible. Els tres primers conformen l’ascensio, mentre que el darrer constitueix la descensio. El camí cap a la recerca de Déu, doncs, ha de partir del món sensible i, quan s’ha assolit el coneixement suprasensible de la divinitat, retornar a ell. Açò s’entén plenament en la cosmovisió medieval, en què tota la creació és signe de Déu: el món és un lloc de representacions del creador. Per això al Llibre d’amic e amat, que ha de servir als ermitans com a model per a la correcta contemplació de Déu, trobem tot un seguit d’elements del món natural que tenen un significat important. En aquest treball pretenem identificar i analitzar-ne alguns: l’aigua i els animals. Aquests elements permetran a l’ermità exaltar l’intel·lecte perquè l’ànima ascendisca cap a la divinitat i, llavors, estan al servei de la primera intenció lul·liana.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780