DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.110.25249

Assignació de places escolars i accessibilitat per als vianants. Situació actual i propostes de millora a la ciutat de València.


Resumen


L’educació infantil s’ha convertit en una prioritat política i en un element estratègic per al desenvolupament
de molts països degut als múltiples beneficis socioeconòmics que reporta. Els planificadors
espacials de la xarxa escolar han de garantir un accés equitatiu a aquest servei, motiu pel que han de
comptar amb eines i estudis que els permeten avaluar l’oferta de places escolars i la seua distribució
espacial, així com els efectes que tenen les diferents polítiques de zonificació durant l’assignació de
places escolars sobre l’accessibilitat espacial als centres educatius. L’objectiu d’aquest treball consisteix a
mesurar l’accessibilitat locacional de la demanda potencial a la xarxa de centres públics i concertats que
imparteixen el segon cicle d’educació infantil a la ciutat de València. A tal fi, s’han elaborat diferents
escenaris que simulen diferents criteris d’assignació de la demanda, tant per a la xarxa escolar actual
com per a un supòsit de xarxa escolar ampliada. Aquests escenaris s’han generat mitjançant l’ús d’un
model de localització-assignació de màxima cobertura amb capacitat limitada del programari ArcGis
10.8. L’anàlisi comparatiu del resultats obtinguts als diferents escenaris ha permès detectar l’existència
d’importants desequilibris territorials en quant a l’accessibilitat als centres escolars en funció del criteri
d’assignació de la demanda establert. A més, també ha permès determinar el criteri d’assignació més
adequat per a millorar l’eficiència i l’equitat espacial de la xarxa escolar. Finalment, també s’han establert
propostes d’ubicació de nous centres educatius per tal de garantir una cobertura total de la demanda i
millorar l’accessibilitat actual als centres escolars de la ciutat.


Palabras clave


accessibilitat locacional; districtes escolars; educació infantil; models localització- assignació.

Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


Al-Sabbagh, T.A. (2022). GIS location-allocation models in improving accessibility to primary schools in Mansura city-Egypt. GeoJournal, (87), 1009–1026. doi: https://doi.org/10.1007/s10708-020-10290-5

Andersson, E., Malmberg, B., i Östh, J. (2012). Travel-to-school distances in Sweden 2000–2006: changing school geography with equality implications. Journal of Transport Geography, (23), 35-43.

Barthon, C., y Monfroy, B. (2010). Sociospatial schooling practices: A spatial capital approach. Educational Research and Evaluation16(2), 177-196.

Bosque, J. (1992): Sistemas de Información Geográfica. Madrid, España: Rialp.

Boterman, W., Musterd, S., Pacchi, C., i Ranci, C. (2019). School segregation in contemporary cities: Socio-spatial dynamics, institutional context and urban outcomes. Urban Studies, 56(15), 3055-3073.

Buzai, G., i Baxendale, C.  (2008). Modelos de localización-asignación aplicados a servicios públicos urbanos: Análisis espacial de escuelas EGB en la ciudad de Luján. Revista Universitaria de Geografía, (17), 233-254.

Cooper, L. (1963). Location-allocation problems. Operations research11(3), 331-343.

España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, de 4 de mayo de 2006, núm. 106. Recuperat de https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf

España. Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Boletín Oficial del Estado, de 12 de marzo de 2010, núm. 62. Recuperat de https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/02/12/132/dof/spa/pdf

Fajardo Magraner, F. (2020). Nuevos enfoques en el estudio de la accesibilidad a los servicios públicos. Un estudio aplicado a los centros que imparten el segundo centro de educación infantil en el municipio de Valencia (Tesi Doctoral). Universitat de Valencia.

Fajardo Magraner, F., Salom Carrasco, J., i Pirtach Garrido, M.D. (2022). Criterios de elección de centro y segregación escolar en la ciudad de Valencia. Investigaciones Geográficas, (77), 339-362. doi: https://doi.org/10.14198/INGEO.19086

Lindbom, A. (2010). School choice in Sweden: Effects on student performance, school costs, and segregation. Scandinavian journal of educational research54(6), 615-630.

Manzo, G. (2013). Educational choices and social interactions: A formal model and a computational test. En F. Engelstad (Ed.), Class and Stratification Analysis (pp. 47-100). Bingley, England: Emerald Group Publishing.

Miller, H. J. (2007). Place‐based versus people‐based geographic information science. Geography Compass1(3), 503-535.

Millington, J., Butler, T., i Hamnett, C. (2014). Aspiration, attainment and success: An agent-based model of distance-based school allocation. Journal of Artificial Societies and Social Simulation17(1), 10.

Moreno Jiménez, A., i López De los Mozos, M. Á. (1989). Organización espacial del sistema de centros públicos de enseñanza general básica en el sureste de Madrid. Un análisis comparativo de modelos de localización-asignación. Revista de educación, (290), 407-442.

Murillo, J., Belavi, G., i Pinilla, L. M. (2018). Segregación escolar público-privada en España. Papers: revista de sociologia103(3), 0307-337.

OCDE (2001), Starting Strong: Early Childhood Education and Care, Starting Strong. Paris, Francia: OECD Publishing. Recuperat de https://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong_9789264192829-en

Östh, J., Andersson, E., i Malmberg, B. (2013). School choice and increasing performance difference: A counterfactual approach. Urban studies50(2), 407-425.

Price, D. G., i Blair, A. M. (1989). The changing geography of the service sector. London, England: Belhaven Press.

Scaparra, M. P., i Scutellà, M. G. (2001). Facilities, locations, customers: building blocks of location models. A Survey. Report TR-01-18. Pisa, Italy: Università di Pisa 

UNESCO. (2010). Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI): construir la riqueza de las naciones, documento conceptual. Moscú, Rusia: UNESCO. Recuperat de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187376_spa


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación