Albuferas mediterráneas


Resumen


A base d'un reconeixement descriptiu de les albuferes compreses entre el Llenguadoc i Múrcia, a més de les Illes Balears, i d'un estudi més acurat d'uns quants casos més ben coneguts (el Prat d'Albalat, l'Albufera de València, l'Albufera d'Elx, el Mar Menor i l'Albufera de Mallorca), hom assaja de construir un model d'albufera mediterrània, el principal tret de la qual és l'absència gairebé total de marees. Una altra condició reiterada a tots els casos és el gradient de l'estran, sempre molt feble i amb un postpaís baix. L'aparent tendencia al rebliment no seria tan generalitzada si no forra per la intensa actuació antròpica, dirigida no només al sanejament, sinó també a l'aprofitament agrari.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación