La xarxa de carreteres del País Valenciá


Resumen


La transferència de la xarxa secundària de carreteres de l'Estat a la Generalitat marcà en 1984 l'inici del període de dotze anys d'abast, al llarg del qual ha estat palés l'esforç per a aconseguir una xarxa viària de major qualitat. En el balanç s¿ha tingut en compte, tant la planificació de l'estat com la del govern valencià, que han estat assenyalant les directrius de les actuacions, perquè la infrastructura resultant depassa les competències fraccionades. Es tracta sobretot dels principals eixos, remarcant la funció que juguen en el sistema espacial i alhora la que acompliren en el pasta: la inercia és forta. És, però, tot el conjunt de realitzacions que han contribuït a millorar substancialment la xarxa de carreteres, el que permet fer un balanç positiu, malgrat les mancances o desencerts que s'hi ha detectat.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación