La política territorial de la Generalitat Valenciana


Resumen


Aquest article tracta la política territorial seguida per la Generalitat Valenciana des de l'any 1982 fins el 1995 en la qüestió de la divisió comarcal, que hauria d'haver estat una de les claus de la política autonómica dórganització del territori. Per a situar el tema de la comarcalització cal esposar primer les raons que la justifiquen i la síntesi de les principals propostes de divisió comarcal del País Valencia que hom han presentat al llarg del segle. A continuació es fa un recompte de l'actuació dels governs de la Generalitat pel que fa a l'organització territorial, la qual cosa permet constatar-hi un progressiu afebliment de la voluntat de desenvolupqar allò que l'Estatut d'Autonomia estableix en l'article 46 sobre la divisió comarcal. Com a resultat d'aixó, els esforços realitzats en els últims anys en el camp de l'organització del territori han pecat de la dispersió, la incoherencia i la inefectivitat que es deriven de la manca d'un objetiu clar.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación